ภาพกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง
 • ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

  ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหนองเต็ง โดยนายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และเห็นความสำคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสังคมเป็นพิเศษ ในการพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และมีการพัฒนาด้านสติปัญญา เทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้รับเกียรติจากท่านธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอกระสังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ มอบของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานและอ่านสาร พลเอก […]

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหนองเต็ง โดยนายประสพ บวรรัตนกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเต็ง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และเห็นความสำคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสังคมเป็นพิเศษ ในการพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และมีการพัฒนาด้านสติปัญญา เทศบาลตำบลหนองเต็ง ได้รับเกียรติจากท่านธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอกระสังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ มอบของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานและอ่านสาร พลเอก […]

  Continue Reading...

 • นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย รณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา รวมถึงร่วมรณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาดของบ้านเมือง การกำจัดขยะอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นของ ขวัญสำหรับคนไทย

  ร่วมจัดนิทรรศการผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย รณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา รวมถึงร่วมรณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาดของบ้านเมือง การกำจัดขยะอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นของ ขวัญสำหรับคนไทย

  Continue Reading...สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi
ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน