ภาพกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองเต็ง
 • นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย รณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา รวมถึงร่วมรณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาดของบ้านเมือง การกำจัดขยะอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นของ ขวัญสำหรับคนไทย

  ร่วมจัดนิทรรศการผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย รณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา รวมถึงร่วมรณรงค์สร้างกระแสสังคมในการสร้างวินัย รักษาความสะอาดของบ้านเมือง การกำจัดขยะอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นของ ขวัญสำหรับคนไทย

  Continue Reading...

 • จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง เน้นส่งเสริม สร้างชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ภาพกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม

  จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง เน้นส่งเสริม สร้างชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Continue Reading...

 • โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ บ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ บ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  Continue Reading...สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท. kpi
ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน